Varnost kupcev

Varnost naših strank

ŽEPNI VARNOSTNI PRIROČNIKI

Trije priročniki se osredotočajo na varnost naših strank pri ravnanju s plinskimi jeklenkami. Poleg zagotavljanja osnovnega znanja, kot je znanje, kaj storiti pri naročanju in prevzemanju plinskih jeklenk, prinašajo tudi znanje in izkušnje, ki so bistvenega pomena za varno ravnanje s plini.

Žepni priročnik z naslovom "Vsebina plinskih jeklenk" stranki med drugim ponudi pregled simbolov za nevarnosti na vratu jeklenk. Oblikovan je tako, da stranka vidi, kako pomembno je poznati lastnosti vsebine jeklenke in vse nevarnosti, ki spremljajo uporabo plina. V priročniku so naštete tudi specifikacije najpogostejših plinov, kot so dušik, kisik, ogljikov dioksid idr..

Priročnik "Varno ravnanje s plinskimi jeklenkami" se osredotoča na varno ravnanje s plinskimi jeklenkami, na primer pri ročnem dviganju ali kotaljenju.

Žepni priročnik "Varen transport plinskih jeklenk" ponuja uporabnikom plina osnovne informacije za varen prevoz suhega ledu in plinov z vozili, tako v plinskem kot tekočem agregatnem stanju. Osebni individualni prevozi plinskih jeklenk predstavljajo namreč podcenjeno tveganje za varnost.

Download Files Portlet

Uredba CLP in plinska zdruzenja

Uredba CLP in plinska združenja

UREDBA CLP

Plinska industrija mora upoštevati evropske uredbe o kemikalijah. Uredba CLP (Razvrščanje, označevanje in pakiranje) temelji na Globalnem dogovoru (GHS) Združenih narodov in uravnava razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij.

V skladu z uredbo CLP in drugimi smernicami za prevoz morajo imeti jeklenke in snopi čistih plinov in plinskih mešanic posebne etikete. Skupina Messer uredbo CLP za čiste pline uporablja že od decembra 2010. V skladu z določili EU bo skladnost z uredbo postala obvezna tudi za mešanice plinov, in sicer najpozneje do konca maja 2015. Delovna skupina Skupine Messer je odgovorna za dosledno izvajanje uredbe, za katero so se priprave začele v letu 2014.

IZMENJAVA IZKUŠENJ V PLINSKIH ZDRUŽENJIH

EIGA - EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA TEHNIČNE PLINE

Messer je aktivni član Evropskega združenja za tehnične pline (EIGA), naši strokovnjaki pa si aktivno izmenjujejo izkušnje, znanje in naučeno iz nesreč v sektorju industrijskih plinov. Poleg tega Skupina Messer sodeluje z lokalnimi raziskovalnimi inštituti in univerzami za izboljšanje varnosti v proizvodnih procesih.

https://www.eiga.eu

GIZ TP - GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE ZA TEHNIČNE PLINE 

Podobno kot Messer v evropskem obsegu, sodeluje Messer Slovenija na nacionalnem  nivoju v Gospodarskem  interesnem  združenju za tehnične pline. Združenje se v prvi vrsti zavzema za varno proizvodnjo, distribucijo in uporabo tehničnih plinov na slovenskem območju  in hkrati zastopa interese članov združenja. Na ineternetni strani združenja so objavljene številne varnostne informacije.

http://www.giztp.si/

Objavi pripomočke