Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Fizikalne lastnosti

Če želimo delati s plini, moramo poznati njihove kemijske in fizikalne lastnosti. Prav tako jih moramo znati pravilno uporabljati. Na seznamu tehničnih podatkov najdemo informacije o točki vrelišča, parnem tlaku ali toplotni kapaciteti ter o združljivosti posameznih materialov.

Zračni/redki plini   Anorganski plini        Ogljikovodiki         
Argon Amoniak Acetilen
Dušik Klor Metan
Kisik Vodikov klorid Etan
Ogljikov dioksidjikov Didušikov oksid Eten
Vodik Oglikov monoksid Propan
Helij Žveplov dioksid Propen
Neon Žveplov heksafluorid Butan
Kripton   Izobutan
Ksenon